Toggle Menu

Newyddion

21/07/23 Diwedd blwyddyn academaidd

A dyna ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn academaidd arall. Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch yn fawr iawn i'r disgyblion, staff, y gymuned a chithau fel rhieni am eich cefnogaeth dros y flwyddyn. Gobeithiwn y cewch wyliau braf. Dymunwn y gorau i'n Bl6 wrth iddynt symud ymlaen yn eu haddysg, ac edrychwn ymlaen i groesawu pawb arall yn ol atom ar Fedi y 4ydd.

  • Poster diwedd blwyddyn

Help us win a canopy10/03/22 Helpwch ni i ennill canopy

Mae'n gyfnod cystadleuaeth ir Ysgol ac mae ganddom siawns i ennill canopy! Mae A&S Landscape, cyflenwyr yn y maes hwn yn rhoi cyfle i ysgol ennill 'shade sail'. Yr ysgol fuddugol fydd yr un gyda'r mwyaf o bleidleisiau, felly os gwelwch yn dda a allwch chi ein helpu? Gallwch bleidleisio i ni drwy glicio ar y linc o fewn y testun saesneg.
Ysgol Gynradd Llandegfan have entered a competition to win a canopy worth £15,000 from A&S Landscape, a supplier of school dining shelters. If we won this prize, the canopy would allow our pupils to develop skills to coincide with our new curriculum here in Wales which places great emphasis on the ability to learn outdoors and provide local relevant experiences that enhance the learning provision. For us to win this exciting competition we have to collect the most votes! Please click here to vote for our school.
Once you have voted, please help us to spread the message on friends, parents and supplier’s websites as well as social media to help us win!


18/02/22 Ymgynghoriad Gostwng Oed Mynediad yr Ysgol

Mae'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad statudol ar gynnig ar gyfer y ddarpariaeth addysg gynradd yn Ysgol Llandegfan.

Ymgynghoriad Gostwng Oed Mynediad yr Ysgol


18/02/22 Cais grant loteri yr Ysgol

'Rydym yn y broses o wneud cais grant loteri i wella'r ardal allanol er budd y gymuned tu allan i oriau ysgol gan gael ardal chwarae fel y llun isod ar gae yr ysgol. Er mwyn gwella ein siawns mae angen i ni ddangos ein bod wedi ymgynghori gyda'r gymuned ac i ni ddangos fod ein tir yn bwysig ar gyfer y gymuned. Gwerthfawrogwn eich amser i lenwi.

Ysgol Gynradd Llandegfan Lottery Grant


Rhan o'n gwaith ar Anne Frank17/03/21 ‘Rydym angen eich pleidlais! We Need Your Vote!

Mae'n gyfnod cystadleuaeth ir Ysgol ac mae ganddom siawns i ennill canopy! Mae A&S Landscape, cyflenwyr yn y maes hwn yn rhoi cyfle i ysgol ennill 'shade sail'. Yr ysgol fuddugol fydd yr un gyda'r mwyaf o bleidleisiau, felly os gwelwch yn dda a allwch chi ein helpu? Gallwch bleidleisio i ni drwy glicio ar y linc o fewn y testun saesneg.
It's competition time at Ysgol Gynradd Llandegfan as we are in with the chance of winning a canopy! A&S Landscape, a supplier of covered walkways, is awarding a shade sail to one lucky school. The winner of this competition will be the school will the most votes so please help us to win! You can click here to vote for our school. Even before COVID having a sheltered area to learn and play would enhance on the provision we would be able to give our pupils in order to learn using the outdoor area. Following on from COVID and Welsh Government guidance to work outdoors as much as possible, this would ensure we would be able to take more pupils out in all weathers dur to the shade.
Once you have voted don’t stop there! Please spread the message on friends, parents and supplier’s websites as well as social media to help us win!Rhan o'n gwaith ar Anne Frank06/03/20 - Merched Blwyddyn 6 yn mwynhau prynhawn yng Nghastell Biwmares

Cliciwch yma am fwy o wybodaethRhan o'n gwaith ar Anne Frank20/02/20 - Blwyddyn 6, Rhan o'n gwaith ar Anne Frank

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Blwyddyn 6, Gwaith Celf a Hanes o'r Ail Ryfel Byd.20/02/20 - Blwyddyn 6, Gwaith Celf a Hanes o'r Ail Ryfel Byd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image13/11/19 - Ymgynghoriad Meithrin Ysgol

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image17/10/19 - Bl 6 yn dechrau gwersi beicio

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image17/10/19 - Bore Coffi Macmillan

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i'n bore coffi. Braf oedd cael gweld ein disgyblion yn sgwrsio a helpu ar fore cynhyrchiol iawn yn codi arian i elusen. Diolch am eich haelioni a codwyd £500. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image17/10/19 - Bl 3 a 4 yn ymweld a Clwb Rygbi Porthaethwy

Cafwyd diwrnod gwerth chweil yn y clwb yn gwylio Cymru yn ennill ac hefyd yn cael gwersi rygbi gan hyfforddwyr o'r clwb. Diolch yn fawr iawn i chi am weithio gyda'r disgyblion. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image19/09/19 - Ymweliad Cyngor Eco a Phlas Cadnant

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image17/09/19 - Dyddiadur Digwyddiadau y Tymor

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


21/06/19 - Bore hanesyddol iawn ym Mryn Celli Dduimage

Meilir a Ffion yn cael eu ffilmio gan y rhaglen 'Heno' ar S4C. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image11/03/19 - DJ Mwnci Bach

A dyma Dj Mwnci Bach sef Lucy Roberts o flwyddyn 5!! Siaradodd i'r Genedl drwy lenwi fel dj ar raglen fore Huw Stephens ar Radio Cymru. Da Lucy!


image11/03/19 - Gweithdy Menter Iaith Mon

Gweithdy Menter Iaith Mon - gwaith gyda Prosiect Wici Mon o dan cyngor ac arweiniad Aaron Morris. Diddorol iawn. Sgiliau di ri yn cael eu hymestyn.


06/02/19 Diwrnod Diogelwch Y Rhyngrwyd
Byddwch yn ddiogel ar lein - cliciwch yma

image04/02/19 - Hyfforddiant beicio

Blwyddyn 6 cymryd rhan mewn hyfforddiant beicio.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image04/02/19 - Gweithdy Unicef

s Disgyblion Cybi yn rhan o weithdy Unicef gan ddisgyblion Ysgol David Hughes.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image24/10/18 - Ffair Nadolig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image24/10/18 - Parti Calan Gaeaf Cyfeillion

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image24/10/18 - Diwrnod Mr Urdd

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image24/10/18 - Gwaith Hydref Dosbarth Derbyn

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image21/06/18 - Blwyddyn 6 Ar Waith

Blwyddyn 6 yn cydweithio gyda Athrawon Ysgol David Hughes - cliciwch yma i weld mwy o luniau


image21/06/18 - Sioe 'Gwneud Dewisiadau Da'

Diolch Mark am ddod i'r ysgol i wneud sioe a oedd gyda neges bwysig- Gwneud dewisiadau da. Sioe llawn mwynhad - cliciwch yma i weld mwy o luniau


image19/06/18 - Chwarae Golff

Dyma ni yn ymarfer ein golf yng Nghlwb Golf Henllys - cliciwch yma i weld mwy o luniau


image18/06/18 - Bryn Celli Ddu

Dosbarth Cybi yn dysgu am hanes lleol - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image18/06/18 - Ras Hwyl Llandegfan

Dosbarth Cybi - athletwyr o fri !


22/12/17 – Diwrnod olaf y tymor
Dyma ni wedi cyrraedd ein diwrnod olaf y tymor hyn. Rydym wedi bod yn brysur iawn ac wedi mwynhau yn y broses. Gobeithio bydd Sion Corn wedi bod yn hael iawn gyda chi oll ac edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ôl yn dilyn y gwyliau ar Ionawr yr 8fed.

15/12/17 – Cinio a Parti Nadolig
Heddiw cawsom ein cinio nadolig blynyddol. Diolch i staff y gegin am baratoi cinio hyfryd i ni oll. Ar ôl llenwi ein boliau – aethom ati I chwarae amryw o gemau traddodiadol i gael i mewn i hwyl y Nadolig.

14/12/17 – Panto Peter Pan
I ymlacio yn dilyn gwasanaeth carolau gwych – aethpwyd a’r disgyblion i Venue Cymru i weld panto Peter Pan. Cafodd y disgyblion brynhawn llawn hwyl ac roeddynt wir wedi mwynhau.

13/12/17 – Cyngerdd Nadolig
Cafwyd dau gyngerdd gwefreiddiol yn Capel Barachia – Y Cyfnod Sylfaen yn y prynhawn a’r Adran Iau gyda’r nos. Yma cafwyd cyflwyniadau gwahanol ar wir ystyr y Nadolig. Diolchwn i bawb am eu haelioni yn y casgliad wrth i pob ceiniog fynd i gefnogi y capel.

8/12/17 – Ffair Nadolig
Cynhelwyd ffair Nadolig yr Ysgol yn ein Neuadd. Roedd y Neuadd yn orlawn a braf gweld cyn ddisgyblion yn ymweld gyda stondinau eu hunain. Yn ystod y noson bu i ni droi goleuadau ein coeden Nadolig ymlaen yn swyddogol gyda cymorth ein Cor. Diolchwn yma i Evans Brothers am fod mor hael a cyfrannu coeden mor enfawr am bris rhesymol iawn. Braf oedd gweld ein hysbryd cymunedol yn byrlymu.

6/12/17 – Carolau’r Urdd
Cafwyd noson wefreiddiol yn y dalgylch ble bu i’n hysgolion gyfarfod i ganu ein hoff garolau Nadolig. Roedd y gynulleidfa wedi mwynhau yn arw ac rydym yma yn Llandegfan yn falch o’n cor.

5/12/17 – Trip Synhwyrau Miss Jones
Cafodd disgyblion Blwyddyn 1 daith gwerth chweil i Fiwmares yn ymweld a rhai o fusnesau lleol. Ymwelwyd a Castle Bakery, Alton Murphy a siop pethau da draddodiadol i gyd ar eu taith o ddysgu am eu synhwyrau. Diolchwn yn fawr I’r cwmniau hyn am fod mor wych gyda ein disgyblion.

1/12/17 – Cor yr Ysgol yn cefnogi y Brodyr Magee
Bu i gor yr ysgol ganu mewn noson wedi ei drefnu gan gymuned Llandegfan. Roeddynt yn canu a rhannu lwyfan gyda y Brodyr Magee. Cafwyd noson gwerth chweil a braf oedd gweld Neuadd y pentref dan ei sang yn hybu ein diwylliant Cymreig.

14/11/17 – Type Onesie
Diolch i bawb am gefnogi diwrnod Type Onesie heddiw. Diwrnod ydoedd i godi ymwybyddiaeth o glefyd y siwgwr. Yn ystod y dydd bu i’r disgyblion wisgo Onesie a cael sgyrsiau am y clefyd. Casglwyd swm anferthol o £360 ar gyfer yr elusen.

10/11/17 – Dydd Y Cofio
Cawsom ddiwrnod heddiw yn cofio am bawb sydd wedi bod ymladd i gyfrannu at ein rhyddid. Cafwyd gwasanaeth yn yr Ysgol a bu I ddosbarth Miss Stuart ymweld a chofeb y pentref ble darllenwyd cerddi wedi eu hysgrifennu gan y disgyblion. Diolchwn i’r disgyblion a’u teuluoedd i gyd hefyd am fod mor hael yn cefnogi ymgyrch y ‘Royal British Legion.’

20/10/17 – Bake Off
Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yng nghystadleuaeth Bake Off cyfeillion yr Ysgol. Roedd llond Neuadd o gacennau a casglwyd £200 at y gronfa.

18/10/17 – Llysgenhadon Efydd
Bu pedwar disgybl o flwyddyn 6 yn derbyn hyfforddiant I fod yn lysgenhadon efydd chwaraeon yr Ysgol. Cafwyd bore defnyddiol iawn a death y pedwar yn eu hôl gyda llawer o syniadau newydd.

16/10/17 - Gwasanaeth Tân
Diolch i'r gwasanaeth tân am ymweld â'r Ysgol Dydd Gwener i atgoffa disgyblion o'r ffyrdd o gadw eu hunain a'u cartref yn ddiogel.

12/10/17 - Ymwybyddiaeth Ariannol
Diolch i Nat West am ymweld â'r Ysgol ddoe i godi ymwybyddiaeth dosbarth Mrs Cenydd o faterion ariannol.

03/10/17 - Lluniau Unigol
Bydd lluniau unigol yn cael eu cymryd yfory. Cyfle i frodyr a chwiorydd nad ydynt yn yr ysgol i fod yn rhan o'r lluniau rhwng 08:45 a 09:30.

02/10/17 - Diwrnod Di-Wisg
Diolch i bawb am gefnogi ein diwrnod di-wisg Dydd Gwener a drefnwyd gan y Cyngor Ysgol. Bydd y gefnogaeth yn sicr o helpu'r cyngor i lywio newidiadau yn y dyfodol. Bydd y diwrnod di-wisg hyn yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener olaf pob mis.

26/09/17 - Dŵr Cymru
Diolch yn fawr i Dŵr Cymru am ddod i'r Ysgol heddiw i drafod gyda'r disgyblion am y gylched ddŵr a sut mae dŵr yn cyrraedd ein cartrefi.

15/09/17 - Prif Ddisgyblion
Hoffwn gyflwyno Prif ddisgyblion Ysgol Gynradd Llandegfan am y flwyddyn.

  • George Hughes Roberts
  • Henri Owen
  • Georgie Eaton
  • Amy Owen

Pob lwc i chi yn eich rôl.


13/09/17 - Gwersi Beicio
Bydd gwersi beicio blwyddyn 6 yn dechrau yfory am gyfnod o 6 wythnos. Pawb i sicrhau fod ganddynt helmed a dillad tywydd gwlyb gyda hwy os gwelwch yn dda.

12/09/17 - Cyfarfod Neithiwr
Diolch i bawb a fynychodd y sesiwn cyfarfod Pennaeth neithiwr.

08/09/17 - Cyfarfod y Pennaeth
Atgoffa - Cyfle i gyfarfod y Pennaeth newydd Nos Lun, 11/9/17 am 6yh yn neuadd yr Ysgol.

06/09/17 - Clybiau
Noder fod clybiau yn dechrau yr wythnos nesaf. Dyma restr y clybiau yn ystod Tymor yr Hydref. Byddent yn parhau am ddeg sesiwn:

  • Nos Fawrth - Pêl droed a Pêl rwyd i ddisgyblion bl 3 i 6 rhwng 15:15 a 16:15
  • Nos Fercher - Yr Urdd i holl ddisgyblion yr ysgol rhwng 15:15 a 16:15 (Noder fod y clwb hyn yn rhedeg pob yn ail wythnos)
  • Nos Iau - Clwb Ffitrwydd i ddisgyblion bl 1 a 2 rhwng 15:15 a 16:15

04/09/17 - Croeso
Croeso yn ôl ac i'r flwyddyn addysgol newydd. Gobeithio caiff pawb sydd ynghlwm â'r Ysgol flwyddyn gwerth chweil. Hoffai'r Pennaeth newydd Mr D Hood hefyd ddiolch am y croeso cynnes y mae wedi ei dderbyn gennych eisoes ac ei fod yn edrych ymlaen i weithio i ddatblygu'r Ysgol er gwell.

03/10/16 - Gwefan Newydd
Croeso i wefan newydd Ysgol Llandegfan.

image19/07/16 - Ffarwel Blwyddyn 6
Gwasanaeth Ffarwel Blwyddyn 6. Atgofion, chwerthin a dagrau! Pob lwc Blwyddyn 6

image14/07/16 - Pencampwyr pêl-rwyd
Pencampwyr pêl-rwyd eleni - Llys Tysilio