Toggle Menu

Newyddion

image11/03/19 - DJ Mwnci Bach

A dyma Dj Mwnci Bach sef Lucy Roberts o flwyddyn 5!! Siaradodd i'r Genedl drwy lenwi fel dj ar raglen fore Huw Stephens ar Radio Cymru. Da Lucy!


image11/03/19 - Gweithdy Menter Iaith Mon

Gweithdy Menter Iaith Mon - gwaith gyda Prosiect Wici Mon o dan cyngor ac arweiniad Aaron Morris. Diddorol iawn. Sgiliau di ri yn cael eu hymestyn.


06/02/19 Diwrnod Diogelwch Y Rhyngrwyd
Byddwch yn ddiogel ar lein - cliciwch yma

image04/02/19 - Hyfforddiant beicio

Blwyddyn 6 cymryd rhan mewn hyfforddiant beicio.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image04/02/19 - Gweithdy Unicef

s Disgyblion Cybi yn rhan o weithdy Unicef gan ddisgyblion Ysgol David Hughes.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image24/10/18 - Ffair Nadolig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image24/10/18 - Parti Calan Gaeaf Cyfeillion

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image24/10/18 - Diwrnod Mr Urdd

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image24/10/18 - Gwaith Hydref Dosbarth Derbyn

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


image21/06/18 - Blwyddyn 6 Ar Waith

Blwyddyn 6 yn cydweithio gyda Athrawon Ysgol David Hughes - cliciwch yma i weld mwy o luniau


image21/06/18 - Sioe 'Gwneud Dewisiadau Da'

Diolch Mark am ddod i'r ysgol i wneud sioe a oedd gyda neges bwysig- Gwneud dewisiadau da. Sioe llawn mwynhad - cliciwch yma i weld mwy o luniau


image19/06/18 - Chwarae Golff

Dyma ni yn ymarfer ein golf yng Nghlwb Golf Henllys - cliciwch yma i weld mwy o luniau


image18/06/18 - Bryn Celli Ddu

Dosbarth Cybi yn dysgu am hanes lleol - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


image18/06/18 - Ras Hwyl Llandegfan

Dosbarth Cybi - athletwyr o fri !


22/12/17 – Diwrnod olaf y tymor
Dyma ni wedi cyrraedd ein diwrnod olaf y tymor hyn. Rydym wedi bod yn brysur iawn ac wedi mwynhau yn y broses. Gobeithio bydd Sion Corn wedi bod yn hael iawn gyda chi oll ac edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ôl yn dilyn y gwyliau ar Ionawr yr 8fed.

15/12/17 – Cinio a Parti Nadolig
Heddiw cawsom ein cinio nadolig blynyddol. Diolch i staff y gegin am baratoi cinio hyfryd i ni oll. Ar ôl llenwi ein boliau – aethom ati I chwarae amryw o gemau traddodiadol i gael i mewn i hwyl y Nadolig.

14/12/17 – Panto Peter Pan
I ymlacio yn dilyn gwasanaeth carolau gwych – aethpwyd a’r disgyblion i Venue Cymru i weld panto Peter Pan. Cafodd y disgyblion brynhawn llawn hwyl ac roeddynt wir wedi mwynhau.

13/12/17 – Cyngerdd Nadolig
Cafwyd dau gyngerdd gwefreiddiol yn Capel Barachia – Y Cyfnod Sylfaen yn y prynhawn a’r Adran Iau gyda’r nos. Yma cafwyd cyflwyniadau gwahanol ar wir ystyr y Nadolig. Diolchwn i bawb am eu haelioni yn y casgliad wrth i pob ceiniog fynd i gefnogi y capel.

8/12/17 – Ffair Nadolig
Cynhelwyd ffair Nadolig yr Ysgol yn ein Neuadd. Roedd y Neuadd yn orlawn a braf gweld cyn ddisgyblion yn ymweld gyda stondinau eu hunain. Yn ystod y noson bu i ni droi goleuadau ein coeden Nadolig ymlaen yn swyddogol gyda cymorth ein Cor. Diolchwn yma i Evans Brothers am fod mor hael a cyfrannu coeden mor enfawr am bris rhesymol iawn. Braf oedd gweld ein hysbryd cymunedol yn byrlymu.

6/12/17 – Carolau’r Urdd
Cafwyd noson wefreiddiol yn y dalgylch ble bu i’n hysgolion gyfarfod i ganu ein hoff garolau Nadolig. Roedd y gynulleidfa wedi mwynhau yn arw ac rydym yma yn Llandegfan yn falch o’n cor.

5/12/17 – Trip Synhwyrau Miss Jones
Cafodd disgyblion Blwyddyn 1 daith gwerth chweil i Fiwmares yn ymweld a rhai o fusnesau lleol. Ymwelwyd a Castle Bakery, Alton Murphy a siop pethau da draddodiadol i gyd ar eu taith o ddysgu am eu synhwyrau. Diolchwn yn fawr I’r cwmniau hyn am fod mor wych gyda ein disgyblion.

1/12/17 – Cor yr Ysgol yn cefnogi y Brodyr Magee
Bu i gor yr ysgol ganu mewn noson wedi ei drefnu gan gymuned Llandegfan. Roeddynt yn canu a rhannu lwyfan gyda y Brodyr Magee. Cafwyd noson gwerth chweil a braf oedd gweld Neuadd y pentref dan ei sang yn hybu ein diwylliant Cymreig.

14/11/17 – Type Onesie
Diolch i bawb am gefnogi diwrnod Type Onesie heddiw. Diwrnod ydoedd i godi ymwybyddiaeth o glefyd y siwgwr. Yn ystod y dydd bu i’r disgyblion wisgo Onesie a cael sgyrsiau am y clefyd. Casglwyd swm anferthol o £360 ar gyfer yr elusen.

10/11/17 – Dydd Y Cofio
Cawsom ddiwrnod heddiw yn cofio am bawb sydd wedi bod ymladd i gyfrannu at ein rhyddid. Cafwyd gwasanaeth yn yr Ysgol a bu I ddosbarth Miss Stuart ymweld a chofeb y pentref ble darllenwyd cerddi wedi eu hysgrifennu gan y disgyblion. Diolchwn i’r disgyblion a’u teuluoedd i gyd hefyd am fod mor hael yn cefnogi ymgyrch y ‘Royal British Legion.’

20/10/17 – Bake Off
Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yng nghystadleuaeth Bake Off cyfeillion yr Ysgol. Roedd llond Neuadd o gacennau a casglwyd £200 at y gronfa.

18/10/17 – Llysgenhadon Efydd
Bu pedwar disgybl o flwyddyn 6 yn derbyn hyfforddiant I fod yn lysgenhadon efydd chwaraeon yr Ysgol. Cafwyd bore defnyddiol iawn a death y pedwar yn eu hôl gyda llawer o syniadau newydd.

16/10/17 - Gwasanaeth Tân
Diolch i'r gwasanaeth tân am ymweld â'r Ysgol Dydd Gwener i atgoffa disgyblion o'r ffyrdd o gadw eu hunain a'u cartref yn ddiogel.

12/10/17 - Ymwybyddiaeth Ariannol
Diolch i Nat West am ymweld â'r Ysgol ddoe i godi ymwybyddiaeth dosbarth Mrs Cenydd o faterion ariannol.

03/10/17 - Lluniau Unigol
Bydd lluniau unigol yn cael eu cymryd yfory. Cyfle i frodyr a chwiorydd nad ydynt yn yr ysgol i fod yn rhan o'r lluniau rhwng 08:45 a 09:30.

02/10/17 - Diwrnod Di-Wisg
Diolch i bawb am gefnogi ein diwrnod di-wisg Dydd Gwener a drefnwyd gan y Cyngor Ysgol. Bydd y gefnogaeth yn sicr o helpu'r cyngor i lywio newidiadau yn y dyfodol. Bydd y diwrnod di-wisg hyn yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener olaf pob mis.

26/09/17 - Dŵr Cymru
Diolch yn fawr i Dŵr Cymru am ddod i'r Ysgol heddiw i drafod gyda'r disgyblion am y gylched ddŵr a sut mae dŵr yn cyrraedd ein cartrefi.

15/09/17 - Prif Ddisgyblion
Hoffwn gyflwyno Prif ddisgyblion Ysgol Gynradd Llandegfan am y flwyddyn.

  • George Hughes Roberts
  • Henri Owen
  • Georgie Eaton
  • Amy Owen

Pob lwc i chi yn eich rôl.


13/09/17 - Gwersi Beicio
Bydd gwersi beicio blwyddyn 6 yn dechrau yfory am gyfnod o 6 wythnos. Pawb i sicrhau fod ganddynt helmed a dillad tywydd gwlyb gyda hwy os gwelwch yn dda.

12/09/17 - Cyfarfod Neithiwr
Diolch i bawb a fynychodd y sesiwn cyfarfod Pennaeth neithiwr.

08/09/17 - Cyfarfod y Pennaeth
Atgoffa - Cyfle i gyfarfod y Pennaeth newydd Nos Lun, 11/9/17 am 6yh yn neuadd yr Ysgol.

06/09/17 - Clybiau
Noder fod clybiau yn dechrau yr wythnos nesaf. Dyma restr y clybiau yn ystod Tymor yr Hydref. Byddent yn parhau am ddeg sesiwn:

  • Nos Fawrth - Pêl droed a Pêl rwyd i ddisgyblion bl 3 i 6 rhwng 15:15 a 16:15
  • Nos Fercher - Yr Urdd i holl ddisgyblion yr ysgol rhwng 15:15 a 16:15 (Noder fod y clwb hyn yn rhedeg pob yn ail wythnos)
  • Nos Iau - Clwb Ffitrwydd i ddisgyblion bl 1 a 2 rhwng 15:15 a 16:15

04/09/17 - Croeso
Croeso yn ôl ac i'r flwyddyn addysgol newydd. Gobeithio caiff pawb sydd ynghlwm â'r Ysgol flwyddyn gwerth chweil. Hoffai'r Pennaeth newydd Mr D Hood hefyd ddiolch am y croeso cynnes y mae wedi ei dderbyn gennych eisoes ac ei fod yn edrych ymlaen i weithio i ddatblygu'r Ysgol er gwell.

03/10/16 - Gwefan Newydd
Croeso i wefan newydd Ysgol Llandegfan.

image19/07/16 - Ffarwel Blwyddyn 6
Gwasanaeth Ffarwel Blwyddyn 6. Atgofion, chwerthin a dagrau! Pob lwc Blwyddyn 6

image14/07/16 - Pencampwyr pêl-rwyd
Pencampwyr pêl-rwyd eleni - Llys Tysilio